Espoo ja Lahti aloittavat kansallisen palveluväylän pilotoinnin

Virossa käytössä olevan palveluväylän sopivuutta Suomeen ryhdytään testaamaan

Espoon ja Lahden kaupungit ovat päättäneet lähteä pilotoimaan kansallista palveluväylää. Tavoitteena on kehittää kuntakentällä olevan järjestelmäkirjon yhteentoimivuutta ja joustavuutta. Pilotit toteutetaan ensimmäisenä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmäkentässä.  Pilottien toimintamalli pohjautuu VM:n suosituksiin, niiden toteuttajana toimii kuntien omistama Kuntien Tiera Oy ja rahoittajana palveluväylään pohjautuvan ajattelumallin Suomeen tuonut Sitra.

Kuntakentällä etsitään aktiivisesti ratkaisua käytössä olevien järjestelmien yhteentoimivuuteen. Erilliset järjestelmät ja niistä johtuvat tiedonkulun ongelmat jarruttavat työn tuottavuuden kasvua,  jolla on merkittävä rooli kuntien haastavassa taloudellisessa tilanteessa.

– Erillisten kehityshankkeiden sijaan haluamme olla mukana rakentamassa modulaarista ja kansallista ratkaisua,  jotta jatkossa kunnat voivat välttää yksittäisten  mammuttihankkeiden riskit ja löytää joustavan tavan tehdä järjestelmien kehitystyötä kansallisena yhteistyönä. Samalla tuemme  Suomen ICT-toimijoiden hyvinvointia tarjoamalla pienemmillekin toimijoille mahdollisuuden olla mukana kuntakentän kehityksessä, kertoo Espoon perusturvajohtaja  Juha Metso.

Palveluväylää voidaan hyödyntää paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

Palveluväyläpilotit pohjautuvat Sitran Suomessa käynnistämään suunnitelmaan siitä, miten Virossa jo toimivaksi osoittautunutta teknologiaa ja toimintamallia voitaisiin hyödyntää myös Suomessa. Virossa kehityksen lähtökohtana on ollut avoin väylä, jonka avulla tietoa eri tietojärjestelmien ja rekistereiden välillä siirretään turvallisella ja yhtenäisellä tavalla.

– Pilotissa testataan Viron X-Road -palveluväylän soveltamismahdollisuuksia Suomessa. Virossa malli on ollut käytössä jo vuodesta 2001 ja esimerkiksi potilastietojärjestelmien integraatio toimii X-Road -palveluväylän kautta.  Työ etenee vaiheittain ja tavoitteena on, että palveluväylää voidaan hyödyntää Suomessa paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti – aina tarpeen mukaan, kuvaa Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Espoo ja Lahti  näkevät palveluväylän mahdollistamat hyödyt strategisesti merkittävinä. Tavoitteena on valjastaa ICT tukemaan toimintaa mahdollisimman tehokkaasti niin, että  työssä tarvittava tieto saadaan siirtymään järjestelmien välillä työntekijän tarvitsemalla tavalla. Lahti pilotoi palveluväylää potilasjärjestelmien integroinnissa.

– Potilaiden valinnanvapaus kasvaa vuonna 2014 ja potilastietojen siirtyminen eri järjestelmien välillä nousee entistä merkittävämpään rooliin. Ajantasainen tiedonsiirto tuo merkittäviä kustannussäästöjä, erityisesti vähentämällä päällekkäisen työn osuutta eri terveydenhuollon toimipisteissä. Potilaille toimiva tiedonsiirto näyttäytyy entistä turvallisempana hoitona, lisää Lahden terveyspalvelujohtaja Eveliina Huurre.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn